Mladá generace v Pražské Arcidiecézi

Vysvětlivky

MÍSTA SETKÁVÁNÍ
= Nejde ani tak o fyzické místo, ale spíše o místo "společenské", konkrétní "sociální prostor". 

Jedná se o skupiny či komunity, které mají určitou stálost a intenzitu setkávání a jsou (většinou) otevřené přijímat mezi sebe nové lidi. Věříme, že člověk může nejlépe růst právě díky relativně stabilnímu zapojení do některé z takových skupin či okruhu lidí. Např. i proto, že nepřichází jen "ochutnávat" a "konzumovat", ale otevírá se mu možnost přinášet něco ze sebe a svých obdarování. 

‌ROZDÍL MEZI "FARNÍ KOMUNITOU" A "SPOLEČENSTVÍM":

Jako FARNÍ KOMUNITU MLÁDEŽE zde označujeme širší společenství či okruh mladých lidí v rámci určité farnosti (může být ale také např. v rámci vikariátu). Jde o komunitu, kde celkový počet členů či účastníků společných aktivit obvykle přesahuje cca 20 lidí. Setkávání může probíhat v různých dílčích skupinách a realizuje se množství rozličných aktivit (kromě pravidelných setkání např. funguje kapela, mše pro mládež, víkendové akce apod.). Charakteristickým znakem je otevřenost, větší věkové rozpětí a plynulá generační výměna, tj. návazná integrace do celého farního společenství. V početnějších komunitách je znakem i určitá míra fluktuace účastníků.  

Za SKUPINY A SPOLEČENSTVÍ (lidově tzv. "spolča") považujeme uskupení, kde počet účastníků setkávání obvykle nepřesahuje 15 - 20 osob. Mohou být součástí širší farní (případně vikariátní) komunity mládeže. Život a aktivita samotných malých společenství nemusí být tak rozsáhlá a také míra otevřenosti a schopnosti přijímat nové a zejména náhodně příchozí může být někdy nižší (vzhledem k tomu, že v menším počtu jsou vazby užší a kolekiv "zaběhnutější"). Někdy nejsou ani přímo navázány a integrovány do celku konkrétního farního společenství. 

UZAVŘENÉ SPOLEČENSTVÍ

Uzavřenost nemusí znamenat, že skupina nepřijímá nikoho dalšího. Povětšinou se však nejedná o otevřenou nabídku, ale spíše o konkrétní osobní pozvání. Je zcela legitimní setkávat se ve stabilní (uzavřené) skupině lidí, zvlášť pokud je skupina provázaná s širší farní komunitou mládeže (tedy není totálně oddělená od okolí) a pokud počet členů umožňuje naplnit potenciál, který takováskupina má. Tím je především určitá intimita při sdílení hlubších a osobních záležitostí, kdy je nezbytná vzájemná důvěra členů. Tato výhoda pochopitelně klesá s vyšším počtem účastníků, proto se obvykle jedná o skupiny s početm max. 10 - 12 lidí. Nižší počet účastníků také dává možnost např. intezivnějšího studia apod.  

UZAVŘENÁ SPOLEČENSTVÍ PREZENTUJEME NA WEBU PŘEDEVŠÍM KVŮLI PŘEHLEDU O SITUACI V DIECÉZI A KVŮLI INSPIRACI PRO OSTATNÍ.